Het gebruik van de website van HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

 

1. De informatie opgenomen in deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ze is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor een persoonlijk advies is het noodzakelijk dat u contact met ons opneemt.

 

2. HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van de website noch voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het  vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er vanwege HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

3. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

4. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik (zoals het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik) mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba.

 

5. Alle door de gebruiker aan HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en behandeld. HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba maakt de door de gebruiker verstrekte gegevens niet aan derden bekend, behoudens waarn dit bij wet vereist is of door de gerechtelijke autoriteiten wordt verlangd.

 

6. Indien u op deze website uw gegevens invult om op de hoogte te worden gehouden over de activiteiten van HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba, worden deze gegevens door HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden geregistreerd totdat u zich afmeldt door een e-mail te sturen naar info@huisdierchirurgie.be .Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 

7.Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.

 

8. Het beoordelen van elektronisch doorgestuurde bestanden zoals filmpjes, foto’s, RXbeelden die door anderen gemaakt zijn,… doet HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba enkel met uitdrukkelijke afstandname van enige verantwoordelijkheid

 

9. De website van HUISDIERCHIRURGIE-Verdonck bvba maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website en voor de statistiek. Door gebruik te maken van de website accepteert u de cookies.

 

10. Onze algemene voorwaarden vindt u hier

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba    Appelkantstraat 49    2530 Boechout (B)     Tel + 32 (0)3 455 46 40   Disclaimer     Algemene Voorwaarden

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 455 46 40

           Disclaimer Algemene Voorwaarden

Huisdierchirurgie-Verdonck bvba  Appelkantstraat 49  2530 Boechout (B)  Tel + 32 (0)3 455 46 40

   Disclaimer Algemene Voorwaarden